पयुल ग्याल्खापकी कफीला प्रोमोट किरु मिग्यूलज्याङने च्योमोलोङमा खाङग्री ज्येकुला ल्यारिम गोमा क्याउ दोलाखा जोङखाकी दावा बुटी श्यार्वा च्योमोलोङमा खाङग्रीला तेरी सिसिन गोमाला ल्येम्नी राङ्गी मिङ जम्बुलिङ्गला ज्योकुला कोङफेल गल् वाई । खोङकी सन् २०१८ मे ला की तरिग १४ टोप्ला छुजे दिन ताङ छेकाला च्योमोलोङ्गमा थरुला कोङफेल गलु यिन् । दि लोला च्योमोलोङ्गमा खाङग्रीला दा दाक्पी नारा खुन्ने गोमा क्याउ हामपुम तिवी क्ष्योग्ने साङ तेरी सिसिन गोमाला च्योमोलोङमा थरुला कोङफेल गलु यिन् । खोङकी च्योमोलोङ्गमा खाङग्री ज्येकुला शेर्पा गाईड पासाङ्ग ग्यल्जेन श्यार्वी रोगराम क्याउ यिन् ।

सेभेन सम्मिट ल्याखुङ्गने च्योमोलोङ्गमा जेकुला फेउ श्यार्वी खाङग्री ज्येकुला शेर्र्पा गाईडकी रोगराम मेतु यिन्सिन दि कोङफेल मोढोउ तप्की काङग्रीला तेरी सिसिन खाक्छेला शेर्पाकी रोगराम ल्यामु गोउ सुङसुङ । च्योमोलोङ्गमाला कफी जोनी गिनिज वल्र्ड नेकर्डला मिङ ज्योकु मिग्युलकी च्योमोलोङ्गमा खाङ्ग्री ज्येकुला फेउ दावा बुटी श्यार्वा दि सिसिन लो गोमान्ये ज्यून कफीकी क्ष्योग्ला राङ लाका कियी वान् वाई । दि लोला दावा बुटी श्यार्वा दोके क्यान् हामपुम तिवा सरगोत्पा, साङगे कु टुङगु लुङवा पयुला राङ यिन्, हामपुम तिवासाङ दा दाक्पी ङार क्यान गोमा कि थुप गोकी सिरुकी मिग्युल  तिवा नारा तिवा खुने पयुलकी हामपुम तिवा मिरा च्युप्दिन सिसिन ल्हाक्पा च्योमोलोङमा  खाङग्री ज्येकुला गलु यिन ।