च्योमोलुङमी गङरी दोङला स्यारखुम्वी श्यर्वी युल
जोङखा नंला दासा तेरी टम्सुङ दक्पु श्यर्वी युल ।
पमु ल्हेन्मु थोङगीनोक मनी क्ष्योर्तेन तङ गोन्दा वासीन श्यर्वी युल
दी ल्हेन्मु तङ श्यर्वी रिक्सुङ ल्हापला कोरा ग्यकी श्यर्वी युल ।

चेला रि तङ कंरी थेन्बु ती पङदु श्यर्वी युल
क्येसा देसा किसिन नम्सी लेमु स्यारखुम्वी श्यर्वी युल
सप्ले कित्तु क्ष्युमा सोपला किर्मुनोक स्यारखुम्वी श्यर्वी युल
स्यारखुम्वी रिकी सेर्केम ङ्योने खुन्डिनोक फ कि युल ।

क्षिग्या दोके ग्याक्षे गल
लुक्ला नाम्चे तङ खुम्ज्युङ युलला
लोइ टेङ डुम्जी ल्हापला डुल्वा ममु फेप्की स्यारखुम्वी गोन्जुङला ।
तेङवोचे,सल्लेरी,च्याङमितेङ च्यालसा तङ चिवाङ
दी गोन्दा तिवा स्यारखुम्वी गोन्दा ङिङ्ब यिन्न् फमी सुङु नाङसुङ ।

गुन्बु थेन्सी स्यारकी नोक पाके मेदोक,यर्वु ङोयुम तङ क्ष्येर्वा
रियी गोकी का कंग्या लेमुइ सिने डुलवातिवा किनोक हलेवा ।
दुक्या लेमु वोसीन तन्द स्यारखुम्वुला चिला माज्यु देकी श्यर्वा
स्यारखुम्वी सा तङ लुङव यम्ब मिरिककी लासुङ कनी गलुयीन स्यारखुम्वी श्यर्वा ।
फुर्वा शेर्पा
सोलोखुम्बु