याम्बु श्यार्वी लोप्टुक छोक्पी ११ औ महादिवेसन त हुङगु कार्तिक गते २५ ला गोढिग किरु ल्यारिम वाई । श्यार्वी लोप्टुक तिवा वाङक्षा ताङ थोप्ताङकी कार्ला ल्यारिम तिवा गोमा किरुला गो छुवु याम्बु श्यार्वी लोप्टुक छोक्पी ११ औँ महादिवेस याम्बुकी जोति पार्टी प्यालेसला गोढिग किरु थाक्च्योत क्याउ वाई । छोक्पा श्यार्वी चिछोग नाङला लो तर्मा गोमान्ये ज्युन श्यार्वी लोप्टुक तिवी वाङक्षा ताङ थोप्ताङकी कोर्ला खाक्छेम्बु ल्येगेन ज्योकिन वान् वाई । श्यार्वी वाङक्षा ताङ थोप्ताङकी कोर्ला गोढिग क्याउ ङोकोल ल्यारिमला साङ छोक्स्यु लानी श्यार्वी वाङक्षा ताङ थोप्ताङकी कोर्ला खाक्छेम्बु ल्येगन ज्याङ गोमा क्यान वाई ।
दुकराङ क्यानी छोक्पी जिन्ढा च्युथम्बा सिन्ने उच्चा शिक्षाकी कोर्ला गोमा किरु लोप्टुक तिवाला टोङगु कोतुरकी ल्यारिम तिवा गोढिग कियी वाने वाई सिसिन आङयिग ल्यामु खुन्न वाउ लोप्टुक तिवाला चिकोर किरु ल्यारिम तिवा साङ गोढिग कियी वाने वाई । दुकराङ क्यानी श्यार्वी क्ष्यो रिग्स्युङ तिवा सुङक्योप किरुला लो ताक्पा लोसारकी कपला लोसार साँझ सङ गोढिग कियी वाने वाई । श्यार्वी क्ष्यो, रिग्स्युङ तिवा सुङक्योप कियी वतुु दि छोक्पी श्यार्वी स्योन्नो तिवाला ल्यारिम जिन्ख्योङकी ज्योङदार साङ तेरी वान वाई ।
दुकराङ क्याने श्यार्वी लोप्टुक तिवाला लोप्ज्युङ थोक्ला माङ ल्हाक्पा सिसिन ल्हाक्पा प्रोत्साहन किरुला दि छोक्पी श्यार्वी लोप्टा तिवाला छात्रा वृतिसाङ गोई वाने वाई । दुकराङ क्याने लोप्ज्युङ, चिछोग, ताङ रिग्स्युङकी थोकला ल्यारिम तिवा गोमा क्यान वतु छोक्पी तन्दा सगला जोङखा नाछोगला साग छोक्पा गो चुन वाई । श्यार्वी वाङक्षा, थोप्ताङ तिवा दुकराङ क्यानी श्यार्वी क्ष्यो, रिग्स्इुङ तिवा सुङक्योप किरुला याम्बुला तिराङ ङार क्यानी म्यागी सिरु साम्क्षार ज्याङन्ये श्यार्वी लोप्टा तिवा वतु जोङखा नाछोगला छोक्पा गो चुन वाई सिसिन गोमी छोक्पी मिनकी ति नाङला देनी दि लाका ल्यारिम तिवा गोमा कि मुथुप थोङसीमा छोक्मी मिनला ग्युच्र्यो ताङ ङिमा दोजी श्यार्वी च्यिख्यापला राङ मञ्चने ग्युच्र्यो ताङने संघ मिन विन वाई । चिछोग नाङला छासेराङ खाक्छेन्बु लोग्यु वतु दि छोक्पाला ज्युकथामा साङ दुकराङ क्यान गामा क्यान ज्योकुला छोक्पी लोगो वतु दतरकी छासेराङ्ग खाक्छेन्बु लेगेन ज्येकु तप्की दि लोगो वतु झण्डा च्योमोलोङ्गमा सग क्योलुला २०१७ मे २९ की ङिन याम्बु श्यार्वी लोप्ठुक छोक्पी झण्डा साङ च्योमोलोङ्गमाला क्योलुला कोङफेल गले वाई । छोक्पी दि सिसिन लो वाङ्गी गोमान्ये ज्युन श्यार्वी लोप्टा तिवी वाङक्षा, थोप्ताङकी कोर्लासाङ ल्यारिम तिवा गोढिग कियी वान् वतु दि छोक्पी चिछोग नाङला स्याप्सीकी थोकला साङ खाक्छेम्बु ल्येगेन ज्योकिन वान् वाई । बि.स. २०७२ माग दुई गते गोढिग क्याउ १० औँ महादिवेशने ङिमा दोर्जी श्यार्वी चिख्यापला छोग्मी खल्जिक तङ ङाकी कार्यसमिति चिन्ये गोमा क्याउ छोक्पाला चिख्याप ङिमा दोर्जी श्यार्वा रङगी खाक्छेम्बु लाका ल्यारिमकि जोसा ल्येन्सी छिग्याल लुङवा फेप्सीमा तन्दा छोक्पी चिख्याप स्योन्पा साङगे ङिमा श्यार्वी कार्यवाहक अध्यक्षताला छोक्पी ल्यारिम तिवा गोमा क्यान वाई ।