2017-06-27-Tuesday
शेर्पा भाषा » Home
no-image

खाताक

खाताक दक्पी श्यर्वी तेम्डील तम्जि लाका ल्यरिम नाछोक्ला यिन्जीमीन्जी गोकीनोक । जोमु ठेतु तङ टल्सी छेङी मुला दक्पु श्यर्वी फर्ला छुर्ला ङिकरकी खाताक तानतेरकीनोक । छाङकी नँला वत्तु पेजापुमनेज्युन नासु गलु सिन्वु की फुङबु सेङगु सेग खाताक लग्लेन किनोक । केतु फमा गोन्दी चवी लामा युल्ला फेप्सीन् खाताक ज्याङ्ने टासीदेलेक स्युगोकिनोक । क्षकक्षोपा तङ श्यर्वी ल्यरिम गोचुउ यिन..

no-image

जम्बुलिङला मिङछे ज्योक थोप्सुङ्ग याङलुङ श्यार्वी

लोप्ज्युङ कियी वतु पर्ने ज्युन खोरुङ ताङ श्यार्वी चिछोगला चिर्मु च्येनी राङ जम्बुलिङला ङो स्ये जितु मिग्युल खुन्ने गोमा क्याउ पासाङ्ग श्यार्वा लामा पयुलकी खेलाडी सम्बा जि यिन् । टिक्पेनेज्युन चिर्मु च्याप लाकाला खाक्छेम्बु तुछो विन्ने गोमा क्याउ पासाङ्ग लामा श्यार्वी एभरेस्ट टे«ल रेसकी उपाधी थोप थुप्सुङ्ग । स्यारखुम्बु जोङ्खा सल्लेरी युल आङ सुम गरिखासाला क्येउ खोङकी श्..

no-image

स्यारखुम्वी श्यर्वी युल

च्योमोलुङमी गङरी दोङला स्यारखुम्वी श्यर्वी युल जोङखा नंला दासा तेरी टम्सुङ दक्पु श्यर्वी युल । पमु ल्हेन्मु थोङगीनोक मनी क्ष्योर्तेन तङ गोन्दा वासीन श्यर्वी युल दी ल्हेन्मु तङ श्यर्वी रिक्सुङ ल्हापला कोरा ग्यकी श्यर्वी युल । चेला रि तङ कंरी थेन्बु ती पङदु श्यर्वी युल क्येसा देसा किसिन नम्सी लेमु स्यारखुम्वी श्यर्वी युल सप्ले कित्तु क्ष्युमा सोपला किर्मुनोक स्यारखुम्व..

युलकी ल्हाखाङ ज्योङगुला याम्बुला बुम च्युचिक रोगरम

युलकी ल्हाखाङ ज्योङगुला याम्बुला बुम च्युचिक रोगरम

सोनाम याङजी शेर्पा/- ल्हाखाङ ज्योङगुला याम्बुला ज्युवु मिमाङ्ग तिवी थोकने राङ लाख च्युचिक सिसिन ल्हाक्पा मर्चा छोक्दुला राङ दुसुङ्ग । स्यारखुम्बु जोङखा दुधकुण्ढ युल आङ ङि तम्सारेला वतु साङ् ङाग छोलिङ्ग ल्हाखाङ ज्योङ्गुला मर्चा दुतुला केम्जे क्लवकी याम्बुकी मेन्दो क्याफेला छोक्दु गोढिक क्याने मर्चा दुतु ल्यारिम गोमा क्याउ यिन् । खर्चे २०७२ बैशाख १२ गते गलु सयोमकी ङ्याम्क..

शेर्वी चिछोग नाङ्ला ‘ग्येन कीतु लुक्सो’

शेर्वी चिछोग नाङ्ला ‘ग्येन कीतु लुक्सो’

सोनाम याङजी शेर्पा केन्द्रिय सदस्य शेर्पा संचार समुह नेपाल रिपोटरः गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक(नयाँ नेपाल) ग्यान कुतु याङ्ना जन्दी किरु सिरुतु पुम ताङ पुज्युङ्ग सेमला गल्ने मिजी मुला क्योङ्गुला चिछोगकी ङोलेन तेरु लुग्सो जी यिन् । दि ज्यान्दा ताङ ज्यान्मा तुकराङ क्याने पुमी फामा ताङ पुज्युङ्गकी फामा तिवा सेमला गल्सिमा चिछोग नाङ्ला तेरीला हाक को चिने किरु लुग्सोला ग्यान या..

  • Side Bar Add