सरगोत्पा डोमा श्यार्वा त हुङगु चैतला च्योमोलोङमा खाङ्ग्री जेकुला ढोप ल्यारिम वाई । श्यार्वी चिछोग नाङ्न्ये सरगोत्पा थाङपोकी कुछाप न्ये च्योमोलोङमा ढोई वतु श्यार्वी शुक्रबार टुरिजम वोर्डला सर्गो ल्हेन्छोग गोढिग क्यानी खेन्थोक विन्दु यिन् । याम्बु श्यार्वी चिछोगकी चिख्याप एडी लामा श्यार्वी मिक्सलकी कुडोलला गोढिग क्याउ सर्गो ल्हेन्छोग ल्यारिमला श्यार्वी चिछोगकी छोक्पा नाछोगकी कुछाप, युल्कोरकी थोग्ला क्ष्याग्लेन नाङ वतु मिमाङ्ग ताङ सरगोत्पा फेउ ल्यारिमला डोमा श्यार्वी त हुङगु चैतला च्योमोलोङमा ढोप ल्यारिम वतु सुङसुङ । खोङकी श्यार्वा मिमाङ्ग तिवा ग्याढागकी थोक्ला ङ्युङमु वतु ताङ ग्याढागकी थोकला हुङगुला साङ केकी छासेराङ्ग खेप्पार वतु तप्की दिला यार्गे ताङ जोल्हमु जोप मिग्युल ज्याङने वतु खोङकी सुङसुङ ।
सर्गो ल्हेन्छोगला साम्क्षार ज्योकु माङस्योकी श्यार्वी चिछोग नाङन्ये सरगोत्पाला माङ ख्याप्डा तोङगु मिग्युला ज्याङन्ये चोमोलोङ ढोप मिग्युला छासेरा खाक्छेम्बु लोग्यू यिन्दु तप्की दिला यार्गे जोपला तेरीकी खोङला गासो सुङसुङ दुकराङ क्याने दि मिग्युल कोङफेल जोप्ला राङगी क्ष्योग्ने साङ हुर्तक क्यानी गोमा कि गोउ सुङवाई । खाङग्री ज्येकु सिरुती जो ल्हामु ताम मिन्दु तप्की दिला कोङफेल थोपुला ङार क्यानी गोमा कि गोउ सुङस्येत ज्योकिन् तेरीकी दि मिग्युल यार्गे ढोसी सिने टाशी मोन्लाम पुल्सुङ ।
डोमा श्यार्वा तन्दा सरगोत्पाकी लाका कियी वान् वाई सिसिन सेफल कलेजला मास्टार डिग्रीला लोप्ज्युङ्ग कियी वाई । डोमा श्यार्वा स्यारखुम्बु जोङखा सोलु दुधकुण्डा नगरपालिका २ सलाबेशीला पला दावा श्यार्वा ताङ फमा माया शेर्पा श्यार्वी पाङदु केउ यिन् । श्यार्वी तन्दा इन्डिजिनियस टेलिभिजनने हिमाली आवज ल्यारिम जिन्क्योङ कियी वान् वाई सिसिन हिमाली सन्देश अनलाई न्ये श्यार्वा ताङ काङग्यूकी छ्योग्ला वतु सङग्यूर तिवा जोनी तोङगिन वान् वाई । श्यार्वा आदिवासी जनाजाति महासंघकी महिला उपाध्यक्षला वाई सिसिन याम्बु श्यार्वी ग्याढाग छोक्पी गोमी चिख्याप साङ यिन् । खोङकी श्यार्वी चिछोग नाङला चिछोग स्याप्सीकी थोक्न्ये साङ ङोशी ज्याङ वाई ।