माघि पर्वको अवसरमा आयोजना हुने माघी महोत्सवको सम्पुर्ण तयारी पुरा भएको थारु समुदायले जनाएको छ । थारु समुदायले यो पर्वलाई नया“ वर्षको रुपमा मनाउने गर्दछन् । समुदायले २०५९ सालदेखि राजधानी काठमाडौंमा माघी महोत्सव गर्दै आएका छन् । मकरसंक्रान्तिको दिन पर्ने माघी पर्वलाई सरकारले २०६४ सालमा राष्ट्रिय पर्व घोषणा गरी सार्वजनिक विदा समेत दि“दै आएको छ । शुक्रबार काठमाडौमा पत्रकार सम्मेलन गरी माघीलाई पर्व तथा महोत्सवको रुपमा मात्र नभएर यस पटक आन्दोलनको रुपमा मनाउने आयोजकले बताएका छन । कार्यक्रम संयोजक प्रेमीलाल चौधरीले थारु समुदायका निर्दोष मानिसलाई अझै पनि सरकारले बन्दी बनाएकोले यो पर्वलाई आन्दोलनको रुपमा मनाउने बताउनुभयो । थारु समुदायले पौष ३० र माघ १ गते टु“डिखेलमा माघी पर्व मनाउने बताएको छ । कार्यक्रममा पौष २९ गते वृहत मोटारसाइकल ¥याली, ३० गते रतmदान कार्यक्रम, माघ १ गते थारु समुदायको संस्कृति झल्कने विविध सा“स्कृतिक कार्यक्रम हुने आयोजकले जनाएको छ ।

6’Fl8v]ndf …df3LÚ kj{
rf}w/L–yf¿ ;d’bfon] gofF jif{ cf/Desf ?kdf dgfOg] …df3LÚ kj{ sf7df8f}Fsf] 6’Fl8v]ndf zlgaf/ xiff]{Nnf;sf ;fy dgfpFb} . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;