नेता तेरी नासम तङ्ने क्ष्योमा क्ष्योमा
वार्ता तिरं क्यानी देतुकला नस्युलेकी ज्योम्मा २

राजनीतिकी नेता तेरी थिन्नी क्ष्योमा क्ष्योमा
लाका मिकिउ नेताला नस्युलेकी ज्योम्मा२

संविधान ङमु जोनी क्ष्योमा क्ष्योमा
च्यङबु कितु नेताला नस्युलेकी ज्योम्मा २

धर्मनिरपेक्ष लुङबा जोनी क्ष्योम्मा क्ष्योम्मा
हिन्दुराज्य जोई सितुकला नस्युलेकी ज्योम्मा २

दि लुङ्बी संविधान ङमु जोनी क्ष्योम्मा क्ष्योम्मा
तरूङसङ् फिमु क्यासी नस्युलेकी ज्योम्मा २

तेरी डिक्ने ल्यामु क्यानी क्ष्योम्मा क्ष्योम्मा
मिडिक सितु पार्टीतिवाला नस्युलेकी ज्योम्मा ४

फुरी शेर्पा
गार्मा सोलुखुम्बु