सोनाम याङजी शेर्पा
श्यार्वा ताङ पयुल जम्बुलिङ्गला मुलाराङ ज्याङन्ये ङोशी ज्याकु दाशा याङना ग्याल्खाप यिन् । पयुल सिक्यासिमा जम्बुलिङ्गला श्यार्वी लुङवा, काङग्रीकी लुङवा, साङ्गेकी कु ठुङगु लुङवा सिने ङो स्येकिवी । तोजोई तिराङ मिन जम्बुलिङ्गला श्यार्वा तिवा खाङ्ग्री ज्येकु तेरी सिसिन खावा सिन साङ ङो स्येकिवी । श्यार्वाला तेन्जिङ्ग नोर्गे श्यार्वा ताङ पासाङ्ग ल्हामु श्यार्वी च्योमोलोङमा खाङग्री थर्सिमा जम्बुलिङ्गकी मिमाङ्गकी ङो स्ये थुप्की । पयुल ग्यालखाप नाङला राङगी लुग्सो, रिग्स्इुङ्ग, क्ष्यो, किताङ्ग नातङ्ग वतु श्यार्वा तन्दा पल्ज्योरकी थोकला ताङ युल्कोरकी थोकला गोमाला वसिनाङ्ग छ्याप्सीकी थोकला तन्दा सग गोमाला हुङ माथुप वाई । श्यार्वा तिवा छ्याप्सिकी थोकला ङ्युङ ङ्युङ तिराङ्ग गोमाला वसिनाङ्ग तन्दा सग याम्बा चिछोगकी मिमाङ्ग दोके क्यानी गोमाला हुङ माथुप वाई । ति तप्की श्यार्वा तिवा वाङक्षा वातु दाशा याङना सत्ताला ल्येप मथुप वाई । पयुलकी चठीमकी विन्दु वाङक्षा तिवा लानी श्यार्वा तिवा साङ गोमाला थेन थुप गोकी । ग्याल्खापकी ठीम जोप दाशाला ल्येप थुप गोकी ।
तन्दी तुछोला ल्हाप यिन् सिसिन तन्दा पयुल ग्यालखाप साने वोदेमकी कोर्ला ल्यारिम गोमा क्यान वाई । लो तर्मा गोमान्ये ज्युन ङार क्याने ताङ कुतुक तङ कुतुक राङ खेप्पारकी पर्ने पयुलकी मिमाङ्गकी कोर्ला दि साने वोदेम छासेराङ्ग खाक्छेन्बु वाई । ति क्यासिनाङ्ग दि वोदेम चो चाङवा याङना स्वच्छा गी, सिकी मिमाङ्ग तिवाला ज्युकी ङिमाला चो फयान छेन्बु लाका कियी सिरुकी कोर्ला सिरु यिन् सिसिन सि मेखेई । दिकी यिगी नाङ्ला टिउ गणतन्त्र चुकई गीवी, लोकतन्त्र सिक्याउती काङ यिन् सिरु ताम तिवा मिमाङ्गकी साङ हाक को जितु व्यवाहरिक आधार ति जोन जोकी । दि सिक्याउति वोदेम नेसुर तिवी थोपो थोप्ताङ्ग तङ ति थोप्ताङ्ग न्ये हुङ्गु शक्ति यिन् । थोप्ताङ ताङ शक्ति अन्तरसम्बन्धित गिवी । दुकराङ क्याने पाल्ज्योर ताङ च्यालाग तिवा माङ्वो हुङगु तप्की राङला शक्तिवान् यिन्दु ताङ वाङक्षा वतु दाशाला ङमुराङ ल्येप थुप्की मिमाङ्ग तेरीकी दा दाक्पी क्ष्योग्ने दि साने वोदेमला नासाम ताङन्ये दाक्पी मि ग्याल जितु लाका कि थुप गोकी ।
दुकराङ क्याने हामपुम तिवी गोठीतकी कोर्ला सिरु यिन् सिसिन तन्दी तुछोला साने वोदेमकी कोर्ला शक्ति ताङ वोदेम न्येसुर हुङ्गु गोठीतकी चिछोग नाङला वतु कलेतिवाला ग्युच्र्यो तोङ थुपु वाङ्क्षा वाई याङना यिन् । जम्बुलिङ्गला राङ लो तर्मा गोमान्ये ज्युन हामपुम तिवा ताङ तिङ्ला खेलु मिमाङ्ग तिवा तेरीला च्योङढा वाङक्षा ताङ थोप्ताङ गाकीवी सिरु ङोकोलला दि च्योङडा म्येतु शक्ति तिवाला ग्युच्र्यो तोङगुला साङ साने वोदेमकी थोक्ने स्युङला याङना सत्ताला लेप गोउ खाक्छे वाई । दि पृतृसत्ताकी थोकला ताङ एकात्मक ग्यालखापकी थोकला क्याउ ङोकोल यिन्सी याङना ङोशी ताङ लुग्सोकी थोकन्ये क्याउ ङोकोल यिन्सी पयुलकी छ्याप्सीकी क्ष्योग्ने क्याउ ङोकोल तिवा पयुलकी मिमाङ्ग तिवी थोकला छासेराङ्ग खाक्छेम्बु यिन्सीनाङ हामपुम तिवा ताङ मिरिग तिवा अला गा लाङ गोउ ताम्ङे ती म्ये । दि ग्यालखाप नाङला हामपुम तिवा चो स्युङला याङना वाङक्षा वतु दाशा सत्ताला लेम वसिनाङ्ग पयुलकी हामपुम तिवा फामन्ये राङ दे गोन वाई । याङना थोप गोउ थोप्ताङ्ग ताङ वाङक्षा तिवा थोप माथुप वाई । ति क्यासिनाङ तन्दी तुछोला पयुलकी चठीमकी तेरी मिमाङ्ग तिवा च्योङडा यिन् सिरु ताम स्पष्ट क्यान वाई । दि चठीमकी विन्दु वाङक्षाला मिमाङ्गकी राङ्गी मिजीला थाक थुप्सी सिरु मिग्युल खुन्ने साने वोदेमन्ये विन्दु गोठीत तिवी कोशाला चोवो ताङ चोवो स्योन्पाला हामपुम च्यिग यिन्जी मिन्जी गोउ दुकराङ क्याने युलआङकी नाङला दलित हामपुम च्यिग यिन्जी मिन्जी हुङगोउ थाक्च्योत क्यान् वाई ।
दि तप्की दि साने वोदेमन्ये श्यार्वा हामपुम तिवासाङ गोमा क्यानी हुङ थुप गोकीवी । साने वोदेमला श्यार्वा तिवा माङस्यो क्याने दाक्पी ङोशीकी थोक्ने श्यार्वी ङदे याङना ग्यालखाप गोकीवी सिने पयुल स्युङला लाङगु याङना स्युक ग्याकिन वाउ तप्की श्यार्वी ङदे नाङला खेलु जोङखा ताङ नगरपालिका दुकराङ क्याने गाउ पलिकाला लाङ थुप गोकीवी । दि साने वोदेमला श्यार्वा तिवा दि दाशान्ये उमेद्धारी लानी ग्याल थुप्सुङ सिसिन दाक्पी लोग्यु ताङ ङोशीकी थोक्ने लाङगु श्यार्वी ग्यालखाप थोपुला साङ जो ल्हामु गीवी । श्यार्वा ताङ श्यार्वा हामपुम तिवा छ्याप्सीकी थोकला ल्हाप यिन् सिसिन तन्दा सगला साङ याम्बा चिछोग सिसिन तिङला राङ वाई ति तप्की श्यार्वा हामपुम तिवा गोमी दोके क्यानी जोम गोठे ताङ खाङ्वा तिराङ मिन्दाला साने वोदेमला उमेद्धारी लानी पयुलकी स्युङकी ठीम जोपला ताङ दाक्पी युल यार्गे तोङगु दुकराङ क्यानी श्यार्वी वाङक्षा ताङ थोप्ताङ तिवा सुङक्योप क्यानी क्ष्यो, रिग्स्युङ तिवा यार्गे जोपला खाक्छेन्बु लाका किरुला दि साने वोदेमला छोक्स्यू लाङ गोकिवी । साने वोदेमन्ये च्याई यिन्सीनाङ श्यार्वा तिवा गोठीत नाङ्ला हुङ थुप्की ति तिराङ मिन्दा क्यानी हामपुम तिवा हुङ थप्की । हारिङकी ङिमा सङ पयुलकी स्युङकी थोक्ने थोप गोउ थोप्ताङ ताङ वाङक्षा तिवा सिक्याउ दोके थोप माथुपु तप्की दिला ल्यामु क्यानी याङना सकरात्मक रुपला लानी ज्युकी ङिमाला ल्यामु योजना ताङ ल्यारिम तिवा जोपला श्यार्वा तिवा साङ तिङला खेलु म्यागी ।
तन्दा सग पयुल नाङला स्थापित क्यान वातु एकात्मक राज्य सत्ता ताङ पृतृसत्तात्मक मान्यता तिवाला ग्युच्र्यो मागलु सगला चुको पर्की नारा तिवा क्याउ थोङसिनाङ सिक्याउ दोके गोठीत थोप मुथुपी । लोकतान्त्रिक गाणतन्त्रत्मक पयुलकी दि साने वोदेम थाङपोला फेन मोथोउ मुल्य मान्यता तिवा ग्युच्र्यो तोङ थुपु आधार जोन वाई । ति तप्की दि ऐतिहासिक तुछोला निर्वाचन तिङ्ला सत्ता तङ गोठीतला लेपु मिमाङ्गकी थोपु थोप्ताङ ताङ वाङक्षा तिवाला चिछोग यार्गे जोपकी कोर्ला चुक क्यानी थोप थुप्की सिरुकी तामला गोमान्ये ज्युन राङ नासम तोङ गोउ खाक्छे वाई । दिकी गोमा थल्माला राङ शक्ति ताङ सत्ताmा राङगी वाङक्षाला थोनप् राङगी वर्चस्व ज्याकसिमा चिछोगकी मिमाङ्गकी थोक्ने हुङ मुथुपी तङ हुङसी सिरु मिलाम साङ थोङगु म्यागी । दि लाकी गोमा लो तर्मा गोमान्ये ज्युन सीमान्तकृत क्याउ चिछोगकी छोक्पा हामपुम राङ यिन् । दुकराङ क्यानी तिङला खेलु मिमाङ्ग तिवी नाङला श्यार्वा साङ यिन् । ति तप्की खाक्छे क्यानी दिकी गोमा श्यार्वा ताङ श्यार्वा हामपुम तिवी की दाशा विन्ने खराक्पा याङना वरु देन मिजीउ मिन्लामकी विन्दु दि दाशाला देनी दि दाशान्ये थोपु वाङक्षा थोनप् गोमान्ये ज्युन राङगी खला याङना मिरिग ताङ हामपुम तिवी खला क्याउ शक्ति सम्बन्धला ग्युच्र्यो तोङ गोकी । राङला राङगी छ्याप्सीकी ल्हाप ल्हाताङला ग्युच्र्यो ताङन्ये गोमा कि गोउ श्यार्वा ताङ स्यार्वा हामपुम तिवा दि साने वोदेमला छोक्स्यू लाङ गोउ तङ छोक्स्यू लाउ श्यार्वा उमेद्धारीला ग्याल जी गोउ दाक्पी चिछोगकी लेगेन याङना खाक्छे यिन् ।
थुग्जिछे ।